Mēs apzināmies, ka stabilitāti jebkurai organizācijai, kas darbojas konkurences apstākļos, var nodrošināt apmierināti klienti. Viens no izaugsmes un organizācijas attīstības priekšnosacījumiem ir sniegt pakalpojumus saskaņā ar normatīvo aktu un klientum prasībām.

Latvijas nacionālais metroloģijas centrs Metroloģijas birojs (LATMB) darbība ir vērsta uz kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu klientiem, ievērojot Latvija Republikas un Eiropas Savienības saistošos normatīvos dokumentus.

Mūsu kvalitātes politika ir cieši saistīta ar tautsaimniecības vajadzībām.

Tā ir orientēta uz to, lai:

  • nodrošinātu valstī mērījumu vienotību un izsekojamību;

  • nodrošinātu klientam ticamus, nepārprotami dokumentētus mērījumu rezultātus līdz starptautiskajiem mērvienību etaloniem, tādējādi nodrošinot objektivitāti;

  • nodrošinātu iekārtu kalibrēšanas pakalpojumus saskaņā ar vispāratzītiem starptautiskajiem normatīvajiem aktiem vai metodēm, kas izstrādātas, pamatojoties uz šiem normatīvajiem aktiem un apstiprinātas Metroloģijas birojā (LATMB);

  • būtu nodarbināts kvalificēts personāls, kam ir atbilstošas profesionālās zināšanas;

  • neizpaustu informāciju par klientiem un to mērinstrumentu;

  • uzturēt kvalitātes vadības sistēmu saskaņā ar LVS EN ISO / IEC 17025 prasībām.

Ievērot augšminētos principus un kvalitātes politiku, veicot savu profesionālo darbību, ir katra LATMB darbinieka ikdienas pienākums.

Mēs apzināmies, ka katrs no mums personīgi un visi kopā mēs esam atbildīgi par veiksmīgu LATMB darbību un tā attīstību nākotnē!