Metroloģijas birojs izvērtē mērīšanas līdzekļu tipa atbilstību tehniskajām un metroloģiskajām prasībām un izsniedz atbilstības sertifikātus saskaņā ar 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.624 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību un pirmreizējās verificēšanas atzīmēm".

Detalizēta informācija par mērlīdzekļu nacionālā tipa apstiprināšanas procesu ir aprakstīta procedūrā.

Tipa apstiprināšanas procedūras uzsākšanai klientam Metroloģijas birojā jāiesniedz iesniegums un pavaddokumenti, sūtot uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” e-adresi vai elektroniskā pasta adresi – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt uz tālruni +371 26488268 vai rakstīt uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pieteikumā jāiekļauj: mērīšanas līdzekļa nosaukums, tipa apzīmējums; iesniedzēja nosaukums, adrese, bankas rekvizīti; saziņas līdzekļi – tālrunis, e-pasts un kontaktpersona.

Pieteikuma forma pieejama latviešu valodā.

Pieteikuma forma pieejama angļu valodā.

Pavaddokumenti:

  • dokuments, kas apliecina tiesības pārstāvēt ražotāju ar nacionālā tipa apstiprināšanas procesu saistītās darbībās Latvijas Republikā;
  • tehniskā dokumentācija par mērīšanas līdzekļa konstrukciju un darbības principu;
  • informācija par mērlīdzekļa tehniskajiem un metroloģiskajiem parametriem (tehniskā specifikācija / tehnisko datu lapa);
  • informācija par mērījumu rezultātu apstrādi (izmantojamās iekārtas, programmatūras),  saderību ar interfeisiem, papildus ierīcēm vai citiem mērīšanas līdzekļiem;
  • informācija par mērlīdzekļa papildu aprīkojumu, funkcijām un to apraksts, ja attiecināms;
  • informācija par metroloģiskās kontroles atzīmēm un aizsargzīmogojuma vietām, ko noteicis ražotājs;

Alkometru tipa novērtēšanas gadījumā, klients kopā ar iesniegumu iesniedz aizpildītu veidlapu “Kontrolsaraksts MK Nr.310 prasību izpildei: v1.0”.

Transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontroles mērierīču tipa novērtēšanas gadījumā, klients kopā ar iesniegumu iesniedz aizpildītu veidlapu “Kontrolsaraksts MK Nr.407 prasību izpildei: v1.1”

Nepieciešamības gadījumā Metroloģijas birojs ir tiesīgs pieprasīt papildus informāciju.

Mērlīdzekļi, kam tiek veikts nacionālā tipa atbilstības novērtējums.

Mērlīdzekļa veids

Piemērojamais normatīvais dokuments

Piezīmes

Alkometri

Ministru Kabineta 2021. gada 18. maija noteikumi Nr. 310 “Prasības mēraparātiem, ar kuriem nosaka alkohola koncentrāciju personas izelpotajā gaisā”.

Alkometra mērījumu precizitātes testiem jābūt veiktiem, ievērojot rekomendācijā OIML R 126 aprakstīto metodoloģiju.

Atbilstība rekomendācijas OIML R 126 prasībām uzskatāma par atbilstošu attiecīgajām piemērojamā normatīvā dokumenta prasībām.

Automātiskie autosvari (WIM)

OIML R 134-1 “Automatic instruments for weighing road vehicles in motion and measuring axle loads”

 

Braukšanas ātruma kontroles mērierīces

Ministru Kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumi Nr. 704 "Prasības transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontroles mērierīcēm"

Iesniedzami funkcionālie testi faktiskajos ekspluatācijas apstākļos (Metrological field tests vai Road measurements).

Doplera tipa mērierīču atbilstība rekomendācijas OIML R 91 prasībām uzskatāma par atbilstošu attiecīgajām piemērojamā normatīvā dokumenta prasībām.

Elektroenerģijas skaitītāji (reaktīvai enerģijai)

LVS EN IEC 62053-23 (2. un 3. klase)

LVS EN IEC 62053-24 (0,5S., 1S. un 1. klase)

 

Spiediena mērlīdzekļi

LVS EN 837-1 (Burdona caurules tipa)

LVS EN 837-3 (Kapsulas tipa)

 

Spriegummaiņi

LVS EN 61869-1 un LVS EN 61869-3

 

Strāvmaiņi

LVS EN 61869-1 un LVS EN 61869-2