SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs”
Metroloģijas birojs (LatMB)

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga LV-1013, Latvija
Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003435328
Banka: Valsts Kase, Reģ. Nr. 90000050138, SWIFT kods TRELLV22
Konta Nr.LV86TREL912572500200B