No 2010.g. 1.janvāra Latvijā ir stājusies spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 765/2008.
Informējam, ka regulas 2. pantā ir dotas definīcijas:

  • “ražotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ražo kādu produktu vai liek šo produktu izveidot vai ražot vai laiž šo produktu tirgū ar savu vārdu vai preču zīmi;
  • “pilnvarotais pārstāvis” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā un ir saņēmusi rakstisku ražotāja pilnvaru rīkoties tā vārdā attiecībā uz konkrētiem uzdevumiem, ņemot vērā pēdējā saistības saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem.

Augšminētās definīcijas ir spēkā arī veicot mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšanu.