Informējam, ka 2021. gada 21. maijā stājās spēkā Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumi Nr. 310 “Prasības mēraparātam, ar kuru pārbauda alkohola koncentrāciju personas izelpas gaisā” (turpmāk – Noteikumi Nr. 310), publiski pieejami tīmekļa vietnē https://likumi.lv/ta/id/323296-prasibas-meraparatam-ar-kuru-parbauda-alkohola-koncentraciju-personas-izelpas-gaisa.

Noteikumu Nr. 310 prasības tiek piemērotas, veicot alkometru nacionālā tipa apstiprināšanu un pirmreizējo verificēšanu. Vēršam Jūsu uzmanību, ka alkometru tipa apstiprināšanas sertifikāti, kuri izsniegti līdz Noteikumu Nr. 310 spēkā stāšanās dienai saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 977 "Prasības mēraparātiem, ar kuriem nosaka alkohola koncentrāciju personas izelpotajā gaisā", ir spēkā līdz tajos norādītā termiņa beigām.

Tostarp informējam, ka pēc spēkā esošo tipa apstiprinājuma sertifikātu derīguma termiņa beigām, to derīguma termiņa pagarināšanai tiks piemērotas Noteikumos Nr. 310 definētās prasības.