24.10.2022.

No 2022. gada 17. līdz 21. oktobrim LR Ārlietu ministrijas granta projekta “Uzbekistānas Tehniskā regulējuma aģentūras kapacitātes stiprināšana standartizācijas un metroloģijas jomās atbilstoši starptautiskajai praksei” ietvaros darba vizītē Rīgā viesojās Uzbekistānas Tehniskā regulējuma aģentūras (Uzstandart), Standartizācijas institūta un Metroloģijas institūta pārstāvji.

Projekta mērķis ir nodrošinot pieredzes un zināšanu pārnesi standartizācijas un metroloģijas jomās, kā arī veicināt digitālo tehnoloģiju risinājumu pielietojumu informācijas pieejamības uzlabošanai. Vienlaikus mērķis ir arī nostiprināt un padziļināt ilgtermiņa sadarbību starp abu valstu kvalitātes infrastruktūru uzturošajām institūcijām, formulējot jaunus sadarbības jautājumus Latvijas pārstāvju iesaistei tālākai gūtās pieredzes un zināšanu pārnesei.

Darba vizītes ietvaros Uzbekistānas delegācijas pārstāvji tikās gan ar “Latvijas standarts” (LVS) vadību un speciālistiem, kas iepazīstināja kolēģus ar savu darbību standartizācijas un standartu tulkošanas jomās, gan arī ar “Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs” (LNMC) un Metroloģijas biroja (LatMB) vadību un speciālistiem, kuri savukārt sniedza ieskatu savu organizāciju darbībā.

19. oktobrī Uzstandart pārstāvji apmeklēja Rīgas Tehniskās Universitātes metroloģijas laboratoriju, kur Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes pētnieks Jānis Lungevičs iepazīstināja ar Baltijā vienīgās vislabāk aprīkotās laboratorijas darbību, sadarbību ar studentiem, uzņēmējiem, kā arī praksē nodemonstrēja laboratorijas iekārtu darbību un dažādu mērījumu veikšanas iespējas.

Turpinājumā uzbeki viesojās Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR", kur tā direktors Aivars Bērziņš, kvalitātes nodaļas vadītāja Irina Rozentāle un ķīmijas laboratorijas vadītājs Vadims Bartkevičs iepazīstināja ar pētniecības darbību, inovatīvajām metodēm, kā arī zinātniskās ekspertīzes un laboratorisko izmeklējumu praksi.

20. oktobrī Standartizācijas institūta pārstāvji viesojās pie projekta partnera – kompānijas “Tilde” –, kur valdes priekšsēdētājs Andrejs Vasiļjevs, valdes loceklis Artūrs Vasiļevskis un starptautiskā biznesa attīstības vadītājs Kaspars Kauliņš, prezentēja savu darbības jomu un sasniegumus, valodu tehnoloģiju iespējas, kā arī detalizētāk iepazīstināja ar mākslīgā intelekta risinājumiem tulkošanas jomā. Tikšanās laikā abu pušu pārstāvji pārrunāja praktiskos jautājumus, kas saistīti ar projektā paredzētās mašīntulkošanas platformas izveidi un turpmākajiem soļiem ieceres īstenošanai.

Savukārt Metroloģijas institūta pārstāvji tikšanās laikā ar LNMC vadību pārrunāja turpmākās sadarbības iespējas un tikšanās noslēgumā parakstīja abpusējās sadarbības līgumu, kas apliecina abu pušu intereses un vēlmi veidot un uzturēt ilgtermiņa sadarbību, īstenojot zināšanu un pieredzes apmaiņu.

21. oktobrī Uzbekistānas kolēģi tikās ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) direktora vietnieci un Preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta direktori Lindu Rinkuli, kas iepazīstināja viesus ar PTAC struktūru, darbības jomām un funkcijām, tirgus uzraudzību Latvijā un Eiropas Savienībā un praksi, īstenojot patērētāju tiesību un interešu aizsardzību.

Projekta turpinājumā divi LatMB eksperti dosies darba vizītē uz Taškentu, lai veiktu Metroloģijas institūta laboratoriju kvalitātes pārvaldības sistēmas auditu atbilstoši standarta EN ISO/IEC 17025:2017 un reģionālās metroloģijas organizācijas vadlīniju prasībām, kā arī 3 Metroloģijas institūta masas mērījumu jomas speciālisti viesosies Rīgā mācību vizītē, piedaloties attiecīgās jomas teorētiskajās un praktiskajā apmācībās.

 Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2022. gadā no attīstības sadarbības budžeta.


 

No 2022. gada 12. līdz 16. septembrim “Latvijas standarts” (LVS), Latvijas Nacionālā metroloģijas centa (LNMC) un Metroloģijas biroja (LATMB) pārstāvji devās darba vizītē uz Taškentu (Uzbekistānu), uzsākot LR Ārlietu ministrijas granta projekta “Uzbekistānas Tehniskā regulējuma aģentūras kapacitātes stiprināšana standartizācijas un metroloģijas jomās atbilstoši starptautiskajai praksei” īstenošanu sadarbībā ar Uzbekistānas Tehniskā regulējuma aģentūru (Uzstandart). Projekta īstenošanā kā partneris piesaistīta arī SIA “Tilde”, kas palīdzēs ieviest un attīstīt tulkošanas risinājumus Uzbekistānas standartizācijas institūtam.

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu Uzbekistānas nacionālajām kvalitātes infrastruktūras institūcijām pārvaldes spēju stiprināšanā, nodrošinot pieredzes un zināšanu pārnesi standartizācijas un metroloģijas jomās, kā arī veicinot digitālo tehnoloģiju risinājumu pielietojumu informācijas pieejamības uzlabošanai.

Darba vizītes ietvaros Latvijas delegācijas pārstāvji tikās ar Uzstandart vadību un iestādes pakļautībā esošo standartizācijas un metroloģijas institūtu vadītājiem un speciālistiem. Tikšanās laikā pārrunāta projektā paredzēto aktivitāšu īstenošana, plānoto mērķu un rezultātu sasniegšana. LVS, LNMC un LATMB eksperti iepazinās ar uzbeku kolēģu darba procesiem un izaicinājumiem standartizācijas un metroloģijas jomās.

 

Vizītes gaitā uzbeku kolēģi iepazīstināja ar laboratorijām, kurās tiek veikti daudzveidīgi mērījumi, un demonstrēja to aprīkojumu. Savukārt standartizācijas institūta pārstāvji sniedza ieskatu standartu izstrādes, adaptēšanas un izplatīšanas darbā, kā arī standartu tulkošanas procesos. Diskusiju rezultātā tika apzinātas darbības jomas, kurās uzbeku speciālisti sagaida Latvijas kolēģu atbalstu, pieredzes un praktisko zināšanu nodošanu.

Vizītes ietvaros LVS, LNMC un LATMB pārstāvji viesojās arī Latvijas vēstniecībā Uzbekistānā, kur tikās ar vēstnieku Reini Trokšu un viņa palīdzi Kintiju Kleinu un iepazīstināja ar projekta mērķiem un norisi, kā arī pārrunāja iespējas paplašināt abu valstu sadarbību, tostarp valodu tehnoloģiju attīstības jomā.

 

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2022. gadā no attīstības sadarbības budžeta.


 

 

2022. gada 14. un 15. jūnijā Rīgā LATMB un RTU telpās EMN Smart North partnerības ietvaros notika Skandināvijas un Baltijas valstu nacionālo metroloģijas institūciju (NMI) vadītāju sanāksme. Viens no EMN Smart North uzdevumiem ir veicināt sadarbību ar reģiona zinātniskajiem institūtiem un pētnieciskajām laboratorijām ar metroloģiju saistītu pētījumu jomā.

14. jūnijā LATMB telpās tikās Skandināvijas un Baltijas NMI vadītāji: Michael Kjaer (Dānija), Aigar Vaigu (Igaunija), Martti Heinonen (Somija), Evaldas Naujalis (Lietuva), Hans Arne Frøystein (Norvēģija), Jan Johansson (Zviedrija), Ludmila Māriņa un Mārtiņš Bambītis (LATMB). Tikšanās laikā tika pārspriesta stratēģija un veicamie darbi, lai stiprinātu viedo specializēšanos metroloģijas jomā.

 

15. jūnijā RTU telpās NMI vadītāji tikās ar RTU un LU zinātniskajiem institūtiem, kuri iepazīstināja ar saviem pētniecības virzieniem metroloģijas jomā.

Latvijas zinātnisko institūtu pārstāvji:

  • Kārlis Muižnieks – (LU Skaitliskās modelēšanas institūts)
  • Remo Merijs-Meri – (RTU Polimērmateriālu institūts)
  • Pēteris Apse-Apsītis – (RTU Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju institūts)
  • Andris Šternbergs – (LU Cietvielu fizikas institūts)
  • Janis Lungevičs – (RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes)
  • Miķelis Dzikēvičs – (RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts)
  • Egils Zvejnieks – (RTU būvmateriālu laboratorija)

 

Paldies visiem, kas piedalījās pasākuma organizēšanā. Īpašs paldies Jānim Lungevičam par vizītes noorganizēšanu Mitutoyo metroloģijas laboratorijā, kur Mitutoyo pārstāvji sniedza detalizētu informāciju par Mitutoyo mērīšanas sistēmām dimensionālo mērījumu jomā.