Mēs apzināmies, ka stabilitāti jebkurai organizācijai, kas darbojas konkurences apstākļos, var nodrošināt apmierināti klienti. Viens no izaugsmes un organizācijas attīstības priekšnosacījumiem ir sniegt pakalpojumus saskaņā ar normatīvo aktu un klientum prasībām.

Latvijas nacionālais metroloģijas centrs Metroloģijas birojs (LATMB) darbība ir vērsta uz kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu klientiem, ievērojot Latvija Republikas un Eiropas Savienības saistošos normatīvos dokumentus.

Mūsu kvalitātes politika ir cieši saistīta ar tautsaimniecības vajadzībām.

Tā ir orientēta uz to, lai:

  • nodrošinātu valstī mērījumu vienotību un izsekojamību;

  • nodrošinātu klientam ticamus, nepārprotami dokumentētus mērījumu rezultātus līdz starptautiskajiem mērvienību etaloniem, tādējādi nodrošinot objektivitāti;

  • nodrošinātu iekārtu kalibrēšanas pakalpojumus saskaņā ar vispāratzītiem starptautiskajiem normatīvajiem aktiem vai metodēm, kas izstrādātas, pamatojoties uz šiem normatīvajiem aktiem un apstiprinātas Metroloģijas birojā (LATMB);

  • būtu nodarbināts kvalificēts personāls, kam ir atbilstošas profesionālās zināšanas;

  • neizpaustu informāciju par klientiem un to mērinstrumentu;

  • uzturēt kvalitātes vadības sistēmu saskaņā ar LVS EN ISO / IEC 17025 prasībām.

Ievērot augšminētos principus un kvalitātes politiku, veicot savu profesionālo darbību, ir katra LATMB darbinieka ikdienas pienākums.

Mēs apzināmies, ka katrs no mums personīgi un visi kopā mēs esam atbildīgi par veiksmīgu LATMB darbību un tā attīstību nākotnē!

 

 

 

“Noteikumi par nacionālo mērvienību etalonu sarakstu”

 

MK Noteikumi
Nr.1016
(19.12.2006.)

MK Noteikumi
Nr.1187
(29.10.2013.)

Nav spēkā:

Ir  spēkā: no 02.11.2013

IZMAINĪTS

NEMAINĪGS:

Nr.
p.k.

Etalona nosaukums

Nr.
p.k.

Etalona nosaukums

Fizikālais lielums

Mērīšanas diapazons

Nenoteiktības intervāls
±U (k=2)

1.

Garuma mēru komplekts
Nr.LNE 01

1.

Garuma mēru komplekts
Nr.LNE 1

Garums

(0,1 ÷ 1000) mm

(23 ÷ 43) nm
(0,040 ÷ 0,110) µm

2.

Optiskā skala
Nr.LNE 02

2.

Optiskā skala
Nr.LNE 2

Garums

(0 ÷ 200) mm

26 nm

3.

Svītru etalonmēri
Nr.LNE 03

3.

Svītru etalonmēri
Nr.LNE 3

Garums

(0 ÷ 1000) mm
(0 ÷ 20) m

0,008 mm
± (0,01 + 1,2 10-6 L) mm
L – garums milimetros

5.

Virsmas negluduma etalonmēri
Nr.LNE 05

4.

Virsmas negluduma etalonmēri
Nr.LNE 4

Garums – virsmas negluduma augstums

Ra 0,058 ÷ 3,62 µm
Rz 1,62 ÷ 12,82 µm

5 %

6.

Optiskā interferences plakne
Nr.LNE 06

5.

Optiskā interferences plakne
Nr.LNE 5

Garums – plakanums

(0 ÷ 200) mm

0,01 µm

7.

Optiskā 24 skaldņu prizma
Nr.LNE 07

6.

Optiskā 24 skaldņu prizma
Nr.LNE 6

Plaknes leņķis

(0 ÷ 360)o

0,10"

8.

Etalonmasas kilograms ar atsvaru komplektu
Nr.LNE 08

7.

Etalonmasas kilograms ar atsvaru komplektu
Nr.LNE 7

Masa

1 kg
(1 ÷ 500) g
(1 ÷ 500) mg
10 kg
20 kg
500 kg

0,050 mg
(0,0018 ÷ 0,028) mg
(0,00040 ÷ 0,0014) mg
1,5 mg
5,0 mg
2,5 g

13.

Elektriskās pretestības mēru komplekts
Nr.LNE 15

8.

Elektriskās pretestības mēru komplekts
Nr.LNE 8

Elektriskā pretestība

0,001 Ω ÷ 100 MΩ

(1 ± 0,5 10-6) mΩ ÷
(1 ± 7 10-6) MΩ

14.

Līdzsprieguma etalonsistēma
Nr.LNE 16

9.

Līdzsprieguma etalonsistēma
Nr.LNE 9

Līdzspriegums

1,018 V
10 V

0,5 µV

15.

Maiņsprieguma un maiņstrāvas etalonsistēma
Nr.LNE 16

10.

Maiņsprieguma un maiņstrāvas etalonsistēma
Nr.LNE 10

Spriegums

(0,01 ÷ 1000) V
(0,01 ÷ 1000) kHz

2,2 µV ÷ 80 mV

Strāva

(0,01 ÷ 1) A
(0,04 ÷ 10) kHz

150 nA ÷ 30 µA

9.

Cēzija frekvences etalons
Nr.LNE 09

11.

Cēzija frekvences etalons
Nr.LNE 11

Strāva

1 MHz
5 MHz
10 MHz

1,4 10-13

SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs”
Metroloģijas birojs (LatMB)

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga LV-1013, Latvija
Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003435328
Banka: Valsts Kase, Reģ. Nr. 90000050138, SWIFT kods TRELLV22
Konta Nr.LV86TREL912572500200B